For de interesserte anbefaler vi seminaret på Folkelarm torsdag 16. november klokka 12, der TONO og NOPA retter «fokus på tradisjon og nyskaping, rettigheter, plikter og muligheter for deg som folkemusiker». 

Dette er et åpent brev til kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery, datert 26.10.2023.

Nedenfor forklarer vi hvorfor vi mener at TONOs plan for fordeling av opphavsrettigheter i musikk reflekterer manglende kunnskap om tradisjonsmusikken, og truer dens fremtid.

Vi ber om en gjennomgang og faglig forankret revisjon av TONOs fordelingsplan. Tradisjonsmusikk-miljøene må høres.

Urimelig fordeling

I Norge finnes det en rik musikk-kultur som omfavner en rekke tradisjoner. Mye av tradisjonsmusikken har ukjent opphav, og kjennetegnes av at den er dynamisk – musikken er alltid i utvikling og lever gjennom sine utøvere. Uten utøvere har vi ingen levende tradisjon.

Ved flere anledninger har pådrivere i tradisjonsmusikk-miljøene løftet frem den manglende anerkjennelsen av tradisjonsmusikere som skapende kunstnere, uten å bli hørt. Over flere tiår har tradisjonsmusikere opplevd å miste muligheten til å få inntekter på egen kunst.

Sakens kjerne

Når et verk oppføres hos TONO, får utøverne rettigheter i verket etter tabellen i TONOs fordelingsplan. Flere tradisjonsmusikere opplever at TONO ikke registrerer verkene de melder inn. Andre opplever å få urimelig lav prosentandel rettigheter i verket, helt ned i 16 prosent, som ikke reflekterer det omfattende arbeidet lagt ned i bearbeidingen av materialet.

Fordelingsplanen reflekterer en manglende forståelse for det omfattende skapende arbeidet som kreves når utøvere bearbeider tradisjonsmusikk. Når TONO vurderer at dette ikke utløser rettigheter, kan man ikke undervurdere hvilke konsekvenser det kan få for motivasjonen til en generasjon nye tradisjonsmusikere.

«TONO er en medlemsorganisasjon og et privat rettssubjekt. Likevel bærer deler av organisasjonens virke preg av offentlig myndighetsutøvelse.»

TONOs fordeling av musikkrettigheter truer kulturarven
Musikkmagasinet Ballade har denne uka skrevet om misnøyen blant norske folkemusikere over TONOs fordelingssystem, der nytolking av tradisjonsmusikk gir dårligere uttelling enn å komponere ny musikk. Et utvalg norske folkemusikere har nå skrevet et åpent brev til kulturministeren der de ber om at systemet gjennomgås, som vi her publiserer.

Alvorlige konsekvenser

Slik fordelingssystemet fungerer i dag, er det svært vanskelig å ha inntekt på å spille tradisjonsmusikk. Utøvere ser seg tvunget til å gå over til å skrive ny musikk for å kunne ha inntekt på egen kunst. Dersom utøverne forsvinner, hva blir det igjen av musikk-kulturarven?

TONO utøver offentlig myndighet

TONO er en medlemsorganisasjon og et privat rettssubjekt. Likevel bærer deler av organisasjonens virke preg av offentlig myndighetsutøvelse.

TONO er den eneste forvalteren av opphavsrettigheter i musikk i Norge. Den eneste måten å få rettigheter som utløser inntekt, er å registrere verket hos TONO. Dersom man ikke får sitt verk oppført, avskjæres man tilsvarende fra muligheten til å ha inntekt på egen kunst.

Organisasjonens vedtak blir dermed bestemmende for den enkeltes rettigheter, og forvaltningsloven (fvl) må komme til anvendelse, jf. fvl § 1 og 2. TONO må sikre en god saksbehandling, herunder påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes jf. § 17, grunngi vedtaket jf. § 24, og opplyse om klageadgang jf. § 27.

Vi ber TONO om å sette i gang en gjennomgang og faglig forankret revisjon av fordelingsplanen.

Vi ber om et møte med kultur- og likestillingsministeren for å redegjøre nærmere.

Vi ber departementet om å følge opp saken overfor TONO. Utfallet i saken vil få betydning for kulturarvens fremtid.

Med vennlig hilsen
(i alfabetisk rekkefølge)

Anders Erik Røine, Anders S. Hana, Anne Hytta, Eir Vatn Strøm, Erlend Apneseth, Frode Fjellheim, Gunnlaug Lien Myhr, Hans P. Kjorstad, Helga Myhr, Ingrid Jasmin Vogt, Jakop Janssønn, Johanna-Adele Jüssi, Jonas Thrana Jensen, Julie Kristine Alapnes Normann, Kajsa Balto, Kari Heimen, Karl Seglem, Kenneth Lien, Levina Storåkern, Margit Myhr, Martin Myhr, Mattias Thedens, Mattis Kleppen, Oskar Lindberget, Per Anders Buen Garnås, Rasmus Kjorstad, Richard Max, Risten Anine Kvernmo Gaup, Synnøve Brøndbo Plassen, Thov Wetterhus, Tuva Færden, Unni Løvlid